Integrovaný systém riadenia

V roku 2008 sme získali pre českú spoločnosť Cosmotron Bohemia certifikát kvality systému riadenia zodpovedajúceho požiadavkám normy ČSN EN ISO 9001. Na základe tejto certifikácie boli zdokumentované všetky pracovné procesy, podprocesy a postupy, ktoré sa stali záväznými pre zamestnancov spoločnosti pri analýze, vývoji, implementácii, prevádzkovaní a údržbe informačného systému ARL.

Pri pracovných postupoch vývoja nových funkcií sa vychádza z definovanej štruktúry procesu, na ktorom sa určitým spôsobom podieľa tiež zákazník.

Proces má tieto fázy:

           1.    funkčný koncept,

           2.    odsúhlasenie funkčného konceptu zákazníkom,

           3.    technický koncept a jeho schválenie zodpovedným pracovníkom firmy,

           4.    testovací scenár,

           5.    vývoj novej funkčnosti,

           6.    záznam o vykonaní testovacieho scenára,

           7.    dokumentácia,

           8.    zápis do histórie zmien,

           9.    inštalácia testovacej verzie novej funkcie a testovanie zákazníkom,

         10.    inštalácia novej funkcie v ostrej verzii systému.

 

Niekoľko rokov je plne využívaný vnútropodnikový informačný systém pre správu a riadenie komunikácie so zákazníkom a pre riadenie projektov. V tomto systéme sú evidované jednotlivé požiadavky prichádzajúce od zákazníkov. So zákazníkom je zmluvne zakotvený spôsob odovzdávania požiadaviek i časový horizont ich spracovania. Každej požiadavke je pridelené evidenčné číslo, pod ktorým je evidovaná v databázovom systéme, a na základe nastavených pravidiel je táto požiadavka priamo pridelená na riešenie konkrétnemu pracovníkovi spoločnosti. Zodpovedný pracovník uvedomí zákazníka e-mailom o spôsobe riešenia danej požiadavky a do databázy tohto systému je postupne zachytený priebeh a spôsob riešenia jednotlivých požiadaviek. Zákazník má týmto k dispozícii aktuálny prehľad stavu svojich požiadaviek.

Súčasťou zásad managementu kvality je tiež podrobný spôsob sledovania vývoja jednotlivých verzií systému ARL, tvorba a údržba technickej a internej dokumentácie.

V dôsledku stále sa zvyšujúceho dôrazu na bezpečnosť informácií, ktorá patrí aj k našim prioritám, sme sa rozhodli, že správnosť krokov, ktoré v tomto smere robíme, potvrdíme aj certifikátom pre management bezpečnosti informácií. Tento sa nám aj v septembri 2014 podarilo získať. Splnili sme požiadavky normy ČSN ISO/IEC 27001 v platnom znení na bezpečnostné pravidlá, postupy a povinnosti s ohľadom na zaistenie bezpečnosti informácií vnútri spoločnosti a to na základe neustáleho zlepšovania a zavádzania bezpečnostných opatrení.

iso-certifikat-9001-27001-2017-2020-cz.jpgiso-certifikat-9001-27001-2017-2020-eng.jpg

Oba systémy tvoria integrovaný systém riadenia.

Politika IMS


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality